Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Golczewo Zakład Usług Publicznych w Golczewie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Opłaty za usługi komunalne

                                                UCHWAŁA NR XVII/108/2012
                                              RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE
                                                     z dnia 28 marca 2012 r.


                              w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługi komunalne oraz

                              korzystanie z obiektów i urządzeń na cmentarzach komunalnych


Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce
komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236) Rada Miejska w Golczewie uchwala, co
następuje:


§ 1.Ilekroć w uchwale jest mowa o:
   1)  cmentarzu komunalnym - należy przez to rozumieć cmentarz prowadzony przez Gminę
         Golczewo, tj. w miejscowości: Golczewo, Kozielice, Mechowo, Niemica i Wysoka
         Kamieńska;
   2) okresie na dalsze 20 lat – należy przez to rozumieć okres po upływie 20 lat od dnia
        uiszczenia opłaty za pochowanie zwłok (umieszczenie zwłok) w grobie, o której mowa
        w § 2, lub okres po upływie 20 lat od dnia uiszczenia opłaty za rezerwację miejsca,
        wymienionej w § 3;
   3) najbliższej pozostałej rodzinie osoby zmarłej – należy przez to rozumieć osoby, o których
        mowa w zdaniu pierwszym art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach
       i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2011 r. Nr 118, poz. 687, z późn. zm.).
§ 2. 1.Ustala się opłatę za udostępnienie miejsca do pochówku zwłok na cmentarzu
           komunalnym:
    1) w grobie ziemnym:
       a) dla zwłok dzieci do lat 6 (o wymiarach: długość 1,20 m, szerokość
            0,60 m, głębokość 1,20 m), z prawem ustawienia nagrobka, w wysokości 100,00 zł,
       b) dużym, jednomiejscowym (o wymiarach: długość 2,00 m, szerokość
            1,00 m, głębokość 1,70 m) z prawem ustawienia nagrobka, w wysokości 200,00 zł,
       c)  rodzinnym, z prawem ustawienia nagrobka:
           - dla dwóch trumien umieszczonych jedna nad drugą (o wymiarach,
             długość 2,00 m, szerokość 1,00 m, głębokość 2,5 m) w wysokości 350,00 zł,
           - dla trumien składanych obok siebie na jednym poziomie (o minimalnych
             rozmiarach, niezależnie od głębokości grobu: długość 2,00 m,
             szerokość 1,80 m) w wysokości: 350,00 zł,
       d)  dla urn ze szczątkami zwłok (o wymiarach: długość 0,60 m, szerokość
             0,40 m, głębokość 1,00 m) w wysokości 100,00 zł;
     2) w grobie murowanym:
       a) jednomiejscowym, z prawem ustawienia nagrobka, w wysokości 350,00 zł,
       b) rodzinnym, z prawem ustawienia nagrobka, w wysokości 500,00 zł;


§ 3. 1.Ustala się opłatę za korzystanie z miejsca na cmentarzu komunalnym:
        1) na dalsze 20 lat, w przypadku istniejącego grobu, o którym mowa w:
        a) § 2 ust. 1 pkt 1 lit. a, w wysokości 80,00 zł,
        b) § 2 ust. 1 pkt 1 lit. b, w wysokości 200,00 zł,
        c) § 2 ust. 1 pkt 1 lit. c:
          - w wysokości 300,00 zł,
          - w wysokości 300,00 zł,
        d) § 2 ust. 1 pkt 1 lit. d, w wysokości 80,00 zł,
        e) § 2 ust. 1 pkt 2 lit. a, w wysokości 300,00 zł,
         f) § 2 ust. 1 pkt 2 lit. b, w wysokości 400,00 zł;
       2) na okres lat 20 lub na dalsze 20 lat, w przypadku wolnego miejsca pod grób –
            w wysokości 110 % opłaty, o której mowa w pkt 1.


       2.W przypadku pochowania następnej osoby w danym grobie przed upływem okresu 20 lat
          od daty uiszczenia opłaty, zgodnie z ust. 1, okres dwudziestoletni biegnie na nowo, przy czym
          uiszczona opłata zostanie uwzględniona przy naliczaniu opłaty za nowy okres.


§ 4. 1.Ustala się opłatę zryczałtowaną za korzystanie z obiektów i urządzeń cmentarza
          komunalnego (w szczególności za: dostawę energii elektrycznej i zimnej wody z sieci
          wodociągowej, odbiór i wywóz nieczystości stałych, udostępnienie domu przedpogrzebowego)
          w związku z pochowaniem zwłok lub dalszym korzystaniem z miejsca w wysokości:
        1) od zajętego grobu jednomiejscowego albo grobu dla urny 150,00 zł;
        2) od wolnego miejsca pod grób jednomiejscowy albo grób dla urny 100,00 zł;
        3) od zajętego grobu rodzinnego 200,00 zł;
        4) od wolnego miejsca pod grób rodzinny 100,00 zł.
      2.Do opłat, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepis § 3 ust. 2.


§ 5.Za następujące usługi, w związku z czynnościami dotyczącymi ekshumacji lub
       ustawienia nagrobka, dokonywanymi na cmentarzu komunalnym przez przedsiębiorców
       świadczących usługi pogrzebowe lub osoby fizyczne, pobiera się opłatę:
        1) za udostępnienie domu przedpogrzebowego, w wysokości 80 zł/dobę;
        2) za jednorazowy wjazd pojazdu na teren cmentarza, w wysokości 40,00 zł;
        3) za sprawowanie nadzoru w zakresie utrzymania porządku i czystości
            w miejscu przeprowadzania ekshumacji zwłok i szczątków (przed, w trakcie
            i po zakończeniu tej czynności) w wysokości 400,00 zł.


§ 6. Opłaty, o których mowa w § 2-5, podwyższa się o podatek od towarów i usług według
       obowiązujących stawek.


§ 7. 1.Ustala się następujące terminy uiszczania opłat:
       1) dla opłaty za udostępnienie miejsca do pochówku zwłok na cmentarzu komunalnym -
           najpóźniej w piątym dniu roboczym, licząc od następnego dnia po pochowaniu zwłok
           w grobie;
      2) dla opłaty za korzystanie z miejsca na cmentarzu komunalnym:
       a) w dowolnym dniu roboczym – w przypadku uiszczenia pierwszej opłaty na lat 20,
       b) przed upływem 20 lat – na okres dalszych 20 lat, licząc od dnia uiszczenia pierwszej
           opłaty, o której mowa w lit. a i § 3 pkt 2.
      3) dla opłaty zryczałtowanej (§ 4) – w terminach płatności opłat wymienionych w pkt 1 i 2;
      4) dla opłaty za usługi wymienione w § 5 – w następnym dniu roboczym po zakończeniu
          czynności.
      2.Wszystkie opłaty naliczane są według stawek obowiązujących w dniu dokonania opłaty,
         bez względu na datę powstania obowiązku jej uiszczenia.
      3.Uprawnionym do pobierania opłat za usługi komunalne oraz korzystanie z obiektów
         i urządzeń na cmentarzach komunalnych jest ich zarządca, tj. Zakład Usług Publicznych
         w Golczewie.


§ 8. 1.W przypadku wjazdu na teren cmentarza pojazdu, w którym znajduje się
          przynajmniej jedna osoba niepełnosprawna o widocznej niepełnosprawności, nie pobiera się
          opłaty, o której mowa w § 5 pkt 2.


       2.Z uiszczania opłat, o których mowa w uchwale, zwalnia się członków najbliższej
          pozostałej rodziny osoby zmarłej w następujących przypadkach:
         1) pochowania zwłok osób wojskowych zmarłych w czynnej służbie wojskowej dokonują
              właściwe organy wojskowe w myśl przepisów wojskowych;
         2) pochowanie zwłok dotyczy osób zasłużonych wobec Państwa i społeczeństwa, a prawo do
             dokonania tej czynności jest wykonywane przez:
          a) organy państwowe,
          b) organy wykonawcze jednostek samorządu terytorialnego;
         3) pochowania zwłok przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Golczewie.


        3.Zwolnienie z opłat, o którym mowa w ust. 2, przysługuje po uprzednim pisemnym
          poinformowaniu Burmistrza Golczewa o wystąpieniu okoliczności wymienionych w art. 10 ust.
          1 i 3 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2011 r. Nr
          118, poz. 687, z późn. zm.), z zastrzeżeniem ust. 4.


         4.Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego do pisemnej informacji dołącza
            uchwałę organu stanowiącego tej jednostki, na terenie działania której osoba zmarła jest
            wymieniona jako zasłużona.


§ 9. Traci moc uchwała nr XXXII/216/06 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 24 lutego
       2006 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługi komunalne oraz korzystanie z obiektów
       i urządzeń na cmentarzach komunalnych.


§ 10.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                   PRZEWODNICZĄCY RADY

                   Lech Ferdynus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Stępień 24-01-2014 08:12:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marcin Stępień 24-01-2014
Ostatnia aktualizacja: Marcin Stępień 24-01-2014 08:37:06